Xiaoqiang miner management tool

File: Xiaoqiang miner management tool