Xiaoqiang miner IP reporter

File: Xiaoqiang miner IP reporter